De Stichting is geregistreerd bij de Belastingdienst als een Algemeen Nut Beogende Instelling, met de volgende gegevens.

ANBI gegevens 2019

Statutaire naam: Stichting Vrienden van de Oude Kerk te Spaarndam

Fiscaal nummer: 8155.65.409

Contactgegevens Stichting Vrienden van de Oude Kerk:
Wolfsenstraat 3, 2064 XL Spaarndam, Telefoon 06-1483 8216
email info@vriendenoudekerk.nl

Adresgegevens Oude Kerk: Kerkplein 2, Spaarndam-West

Beloningsbeleid: de bestuurders en de programmeur ontvangen geen beloning

Verslag van de uitgevoerde activiteiten:

De concerten zijn vastgelegd in programmaboekjes voor het winterseizoen 2018-2019 en 2019-2020. De geprogrammeerde concerten zijn volgens plan uitgevoerd.

Nieuw is het concept boekpresentatie. In samenwerking met een plaatselijke boekhandel heeft een schrijfster uit Spaarndam haar boek gepresenteerd. Dit concept is zeker voor herhaling vatbaar.

Omdat 2018 werd afgesloten met een negatief resultaat is besloten het nieuwe seizoen in te gaan met minder voorstellingen. We betreuren het dat we ook het aantal kindervoorstellingen moesten verlagen.
Natuurlijk waren er de gebruikelijke openstellingen van het kerkgebouw voor de zomerconcerten tijdens de Kunstmarktdagen.

Om kosten te besparen maken we sinds april 2018 het PR materiaal zelf.
Om de Oude Kerk onder de aandacht te brengen is een nieuwe folder gemaakt. De Stichting was aanwezig bij “een Dijk van een Dorp” en samen met de PKN Haarlem-Noord en Spaarndam zoeken we naar mogelijkheden om de Oude Kerk nog meer te (laten) gebruiken.

Financiële verantwoording:

De opbrengsten voor de concerten, inclusief sponsor/subsidiegelden, bijdragen van de Vrienden van, te vorderen gelden en netto inkomsten huur zijn € 21.200,-
Alle kosten inzake concerten, zoals honorarium, PR en drukwerk, kosten culinaire concerten zijn €18.800,-
Na een negatief resultaat in 2018, zijn we blij met het behaalde positieve resultaat in 2019.
In 2018 heeft de Stichting nog een belangrijke financiële bijdrage van ruim € 4000,- geleverd aan verbeteringen in licht en geluid van de Oude Kerk. Het resultaat van 2019 wordt toegevoegd aan de reserves.

Download pdf – ANBI Vrienden van de Oude Kerk 2019